Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Lai latvietim Latvijā kļūst labāk
08.05.2006

Kopš biedrības «Latvietis» izveidošanas pagājuši septiņi gadi, un daudzi latvieši interesējas par tās darbību, būtību, mērķiem utt, un īpaši laikā, kad nepieciešams apvienot patriotiskos spēkus.

Mums pārmet, ka neiesaistām jaunus dalībniekus, kāpēc nepalielinām savu ietekmi, kāpēc aktīvi neuzņemamies iniciatīvu apvienot latviešus, tāpēc, lūk, cilvēki esot spiesti dibināt jaunas organizācijas.

Manas pārdomas par šo problēmu nav vērstas pret konkrētiem cilvēkiem vai organizācijām; tas ir šādu norišu būtības vērtējums; protams, kā es to izprotu, un neapgalvoju, ka tā ir patiesība pēdējā instancē.

Organizācijām mēdz būt oficiālie mērķi, ko tās ieraksta savos statūtos un programmās, un patiesie mērķi un darbības veids, t.i., tas, ko organizācija patiesībā dara vai arī nedara.

Jebkurai organizācijai, lai tās darbība būtu efektīva, ir jābūt savai, oriģinālai ideoloģijai: tām, kas sludina jau esošu organizāciju mērķus, nav īstas nākotnes, un tās, tiek mākslīgi uzturētas, darbojas galvenokārt vadītāju interesēs, publiski pasludinātiem mērķiem pastāvot tikai uz papīra.

Lai cilvēki uzzinātu par jauno organizāciju, tās mērķiem, idejām un to sasniegšanas līdzekļiem, par to jāinformē sabiedrība, un šādu darbību sauc par propagandu. Propaganda nodrošina organizācijai jaunus dalībniekus un atbalstītājus. Organizācijai jāattīstās dabiski, tas ir: jo vairāk cilvēku uzzina par tās mērķiem, idejām un darbības veidiem, jo vairāk rodas atbalstītāju, no kuriem daļa iesaistās tās darbībā, kļūstot par dalībniekiem. Ja organizācijas dalībnieku skaits palielinās straujāk nekā izplatās informācija par to, tas liecina, ka jaunie dalībnieki nevis atnākuši paši, bet savervēti, pierunāti personīgi. Lai tādi cilvēki arī aktīvi darbotos organizācijā, tie katrreiz būs jāpierunā, jāpārliecina, to rīcība būs neefektīva. Ja organizācijā šādu uzaicināto ir daudz, tas ierobežo citu iesaistīšanos, tādēļ, ka priekšā jau ir tādi, kas nav aktīvi, un darboties gribošie tad neiesaistās. Organizācija kļūst dzīvot nespējīga. Šādā mehāniski radītā organizācijā vadībā parasti ir tās dibinātāji, kas bieži vien necenšas iesaistīt par sevi spējīgākus cilvēkus tāpēc, ka tie apdraud viņu amatus. Tas organizācijai atņem iespēju augt, pilnveidoties, attīstīties. Katra vadītāja, ja vien viņš ir patriots, galvenais pienākums ir prast novērtēt savas spējas un, ieraugot cilvēku, spējīgāku par pašu, virzīt to savā vietā. Viņš pats gan it kā zaudē, taču organizācija iegūst un rezultātā arī viņš pats. Jaunai organizācijai šādu cilvēku atrašanās vadībā ir liktenīga; viņi ir kā suns uz siena kaudzes: pats nespēj un citam neļauj.

Tādēļ pēc organizācijas dibināšanas nebūtu jāpievēršas intensīvai jauno dalībnieku iesaistīšanai, bet gan savu mērķu, ideju un to sasniegšanas veida popularizēšanai (propagandai) un tikai tad no ideju piekritējiem rūpīgi jāatlasa spējīgākie organizācijas struktūru vadītāji. Propagandas galvenais uzdevums ir vervēt atbalstītājus, bet organizācijas vadības uzdevums ir no tiem veidot organizācijas jaunos dalībniekus. Par organizācijas atbalstītāju var kļūt katrs, kas atbalsta tās mērķus, bet par organizācijas dalībnieku tikai tas atbalstītājs, kurš gatavs cīnīties par šo mērķu īstenošanu un aktīvi aizstāvēt šo pārliecību.

Pēc laika jāpārskata esošo vadītāju atbilstība amatam un nepieciešamības gadījumā tie jāmaina. Bieži gadās tā, ka spējīgākie cilvēki sākumā ir grūti pamanāmi un tikai pēc kāda laika un darbošanās jaunajā organizācijā to patiesās spējas kļūst redzamas. Nevajadzētu baidīties un droši riskēt, dodot iespēju jaunajiem dalībniekiem izmēģināt savas spējas. Stagnācija ir ļoti bīstama.

Jāprot arī atšķirt labus teorētiķus, kam daudz labu ideju, no tiem, kas spēj tās neatlaidīgi īstenot. Runājot līdzībās: nepieciešami komponisti, kas meldiņus raksta, taču jāatskaņo tie ir orķestrim. Orķestra dalībniekam nav obligāti prast sacerēt, tāpat kā nav gudri prasīt, lai komponists tajā laikā, kad varētu komponēt jaunus darbus, nodarbotos ar veco atskaņošanu. Nav jēgas strīdēties par to, kas ir svarīgāk: prast formulēt idejas un mērķus vai mācēt tos īstenot. Viens bez otra nav nekas. «Visskaistākā teorija neko nenozīmēs un paliks pilnīgi bezmērķīga, ja neatradīsies vadonis, kas pratīs to aizvadīt līdz cilvēkam. Un otrādi. Ja arī praktiskajam vadītājam ir ģeniāla vadoņa vēriens un īpašības, taču liela labuma nebūs, ja neatradīsies pietiekami gudrs teorētiķis, kas formulēs cīņas mērķus. Teorētiķa, organizatora un vadoņa īpašību kopums vienā un tajā pašā personā ir viena no visretākajām parādībām uz zemes. Šo trīs īpašību esamība vienai personai arī rada izcilu vadoni. (A. Hitlers, «Mana cīņa»)

Vadītājam cilvēki jāpieņem tādi, kādi tie ir, un jāizmanto kopējam mērķim katra spējas, tāpat kā jārēķinās arī ar savu cilvēku vājībām. Tikai ievērojot visu iepriekš minēto, var izveidot dzīvot, augt, kā arī attīstīties un kļūdas labot spējīgu organizāciju. Organizāciju, kas rūpēsies un cīnīsies par latviešu tautas izdzīvošanu.

Organizācijas propaganda nedrīkst pieklust ne mirkli, tai jābūt visu laiku, lai organizācija varētu pastāvīgi vairot savus atbalstītājus un ietekmi. Viens no organizācijas propagandas veidiem ir dažādi preses izdevumi, jo tos cilvēks var nodot citam un arī pēc ilgāka laika var atkārtoti izlasīt. Vājš propagandas ierocis ir vienreizējas uzstāšanās radio vai TV. Tām ir acumirklīgs iespaids, un dzirdētais un redzētais ātri aizmirstas, tādēļ, ka šodien izplatāmās informācijas apjoms ir tik liels, ka jēga izmantot raidošo vārdu ir tikai tad, ja to iespējams darīt regulāri. Propagandai ir ļoti liela nozīme, un pat skaitliski maza organizācija ar to var veikt daudz vairāk nekā skaitliski liela, bet bez propagandas iespējām.

Tieši tādu attīstības ceļu iet arī biedrība «Latvietis». Mūsu idejām un darbībai ir daudz noliedzēju, un tie pat nemana, ka paši jau izmanto mūsu skatījumu, darbības veidus, pat noraksta veselām rindkopām no mūsu programmas un citiem dokumentiem, ieceļot sevi autoru godā. Mēs neesam greizsirdīgi vai skaudīgi, jo mūsu galvenais mērķis ir, lai mūsu idejas īstenojas; kurš ar kura spalvām dižosies, nav galvenais. Svarīgi, lai latvietim Latvijā kļūst labāk! Un tas bierības programmā ir izteikts nepārprotami:

«Biedrība «Latvietis» ir brīvprātīga, sabiedriska Latvijas valstij lojālu latviešu organizācija, kuŗa darbojas saskaņā ar biedrības statūtiem un iekšējās kārtības noteikumiem par organizācijas iekārtu, dalībnieku pienākumiem un tiesībām.

Biedrībā «Latvietis» uzņem latviešus, kas tajā iestājas brīvprātīgi un kuŗi morāliski atbilst biedrības prasībām. Biedrībā var uzņemt arī cittautiešus, ja to ģimenes valoda ir latviešu.

Biedrības «Latvietis» mērķis un uzdevums ir aizstāvēt latviešu sociālās intereses un polītiskās tiesības un panākt, lai Latvijā latviešiem būtu pirmtiesības, kuŗas atļauj ANO starptautiskā līguma fakultatīvais protokols par civīlajām un polītiskajām tiesībām, kas pieņemts 1966. gada 16. decembrī ar ANO rezolūciju 2200 A (XXI), stājies spēkā 1976. gada 23. martā un Latvijas Saeima ir pieņēmusi 1994. gada 10. maijā. Šīs Konvencijas 4. pants nosaka: «Kritiskā situācijā, kad ir apdraudēta nācijas dzīvība un ja tas ir oficiāli pasludināts, tad šīs konvencijas dalībvalstis drīkst veikt pasākumus, kuŗi atšķiŗas no šīs konvencijas noteiktām saistībām tādā mērā, ko nosaka situācijas kritiskums».

Biedrība «Latvietis» uzskata, ka latvieši savā dzimtenē, ko tiem ierādījis Dievs, ir nonākuši tādā situācijā, ka bez īpašu apstākļu radīšanas nav iespējams apturēt to izmiršanu. Lai latvieši sasniegtu pirmskaŗa demogrāfisko līmeni, ir nepieciešams latviešiem Latvijā radīt īpašus to skaitlisko pieaugumu veicinošus apstākļus. Lai to sasniegtu, saskaņā ar ANO starptautiskā līguma par civīlajām un polītiskajām tiesībām fakultatīvo protokolu ir nepieciešams veikt pētījumus un ar precīziem datiem pierādīt, ka latvieši izmirst. Tad Latvijas valdībai šis fakts ir starptautiski jāpasludina. Tas mums dos tiesības pieņemt likumus, ar kuriem noteikt latviešiem Latvijā pirmtiesības. Praktiski tas nozīmē to, ka vispirms ar darbu ir jāapgādā latvieši, pensijas vispirms ir jāmaksā latviešiem, latviešu ģimenēm par katru jaundzimušo bērnu ir jāmaksā pabalsts, kas ir līdzvērtīgs vidējai algai valstī. Tikai šāda valsts attieksme spēj nodrošināt latviešu tautas izdzīvošanu.»

Latvieti, ja tev ir grūti, atrodi to latvieti, kam ir vēl grūtāk, un palīdzi viņam!


Leonards Inkins

Nevis Latvija pastāv tāpēc, lai partijas un politiķi varētu parādīt, cik tie labi un gudri, bet gan partijas tiek veidotas tāpēc, lai kaut ko izdarītu Latvijas labā. Ja tās to negrib, tad to pastāvēšanai zūd jēga.

Māris Grīnblats

Komentāri
Ivars  09.05.2006 14:45:27
Laba analīze. Tikai es gan latviešu tautu vēl nenorakstītu. Jau labu laiku atpakaļ teorētiski mums vajadzēja pārtautoties, bet izdzīvojām kaut kā, un ticu, ka izdzīvosim turpmāk pat neskatoties uz pašreizējajiem nelabvēlīgajiem apstākļiem.

Alvils  09.05.2006 15:14:05
Toties, izņemot karu laikus, vēl nekad latviešu dabiskais pieaugums nav bijis tik mazs (pareizāk sakot - tik negatīvs), kā šobrīd - it kā miera un "brīvības" periodā. Tas jau kaut ko liecina un, baidos, neko labu.

Tālivaldis Svece  09.05.2006 17:31:46
Uzskatu ka partraukt izdot LL bija kluda!avizi vel vareja reanimet!zinu cilvekus kuri ir lidzigas domaas!Protams daudzi LL raksti bija stulbi un greizi(man nepatika parak ilgaa kavesanas pie Praida notikumiem,jo tas izskatijas itka pec tadas kaa DDD atbalss jo Garda galu gala savu popularitati ieguva trenkajot homiishus) un nepareizi bet bija jau ari sis tas labs!

Baiba Eihenberga  09.05.2006 17:42:46
Šodien bija labi redzams, cik to latviešu ir. Pie «Maskavas pirksta» notika un vēl notiek «svinības» un ielas pretējā pusē stāvēja (pat ne desmiti) tie kuriem ir cits viedoklis. Tāda situācija ir arī valstī kopumā.

Ivars Prūsis  09.05.2006 20:17:47
Pastāv tāds uzskats ka dzīve ir viena vienīga cīņa :)Kaut kā ticu mūsu tautas nākotnei, un tas ka esam ekonomiski atpalikusākī valsts manuprāt mums nāk par labu, pārbaudījums ar pārlieku lielu pārticību ir daudz graujošāks kā kā nabadzība, izskatās, ka pat īri sāk panīkt zem šī smagā sloga, vācus un fraņčus izskatās ka varam norakstīt, zviedri ar iet to pašu ceļu.Vienīgais ko ieteiktu - pārāk skarbi nevērsties pret tiem tautiešiem, kas nemetas "cīņā". Mēs esam sena tauta un mums automātiski sadalās tās lomas starp sabiedrības locekļiem. Bija reiz prūši, kas vairumā cīnījās par savu brīvību pret nospiedošu pārspēku. Dabas māte nev muļķe - vieni cīnās atklāti, citi pielāgojas svešai varai un saglabā tautas dvēseli nododot nākamajām paaudzēm tautas garu, vismaz tik daudz cik to ļauj apstākļi, bet apstākļi vienmēr vairāk vai mazāk ļauj, jo iekarotāju vara ar ir ierobežota.

Aloizs Leonkins  10.05.2006 08:36:07
Skaists, grūti burtojams kalambūrs. Līdz galam izlasīt var tikai ar zināmu piespiešanos. Un ne jau tāpēc, ka pietrūktu saprašanas. Bet nostāstīts pa punktiem, gluži kā savā laikā no labi zināmās bruņmašīnas. Bet vai latviešiem maz to savu Latviju vajag? Tāpat pārdos un nodzers...Ja katrs tā saucamais patriots vasarā vismaz vienu hektāru ar izkapti novicotu, /bet tas nav daudz/, piromāniem vairs nebūtu Latvijā ko darīt un vajadzētu braukt uz Krieviju vai kur citur zāli svilināt. Un tas ir tikai viens piemērs.Jautāsiet, kāpēc esmu tāds ciniķis? Tāpēc, ka neticu vairs nevienai no jaunajām organizācijām, kas parasti visas iepriekšējās grib mellākas par zemi pataisīt. Tai skaitā arī Latvietim. Jaunības dullumā sabiju gan Tautas frontē, gan Tēvzemei un Brīvībai, gan uz barikādēm pasēdēju, tad gan pietika. Bija tā laime vai nelaime ieskatīties šamējo ķēķī, pa pakaļdurtiņām. Skaistās runas beidzās, tiklīdz aiz preses durvis aizvērās... Tūlīt metās mantu dalīt... Pē. Kāpēc lai tagad būtu kas mainījies?

Baiba Eihenberga  27.05.2006 17:34:07
Latvietis ar izkapti, Aloiz, izrekina, ka samaksat sodu ir lētāk nekā nopļaut. :)
Katrai organizācijai ir savas lietas un mērķi, nevar viena organizācija izdarīt visu. Varbūt Tu dibināsi tādu, kurā viss °IR savādāk? ;)

Aloizs Leonkins  28.05.2006 10:59:01
Paldies par aizrādījumu, Baiba. Nu jau gan sodi būšot bargāki. :)
Ja vien ar dažādu organizāciju dibināšanu būtu kas līdzēts, es jau labprāt.
Ja vien tas nav kas asiņaini teroristisks, kā fašisti vai komunisti. Bet līdzšinējā pieredze rāda, ka arī tādām partijām nav nākotnes.

Alvils  29.05.2006 16:51:56
Starp citu, pilnībā piekrītu par partijām - tām tiešām nav nākotnes. Lai partija spētu realizēt savu programmu, tai (loģiski) būtu jāiekļūst Saeimā un jāiegūst vismaz 51% vietu. Tā kā to nespēj pat mūsu "lielās" partijas ar visu savu finanšu aizmuguri, tad nacionālistu partijām par to ij necerēt.
Tajā pat laikā - ja reiz veidot kādu organizētu darbību, tad to itin labi var veikt kā sabiedriska organizācija. Galu galā, nacionālismu parādīt labā gaismā un veicināt cilvēkos patriotismu nevar, ar visiem 6 vai "ciknutur" partijas dalībniekiem uzstājoties kādā piketā un nedaudz pabļaustoties.
Par asiņainām un teroristiskām organizācijām - absolūti neatbalstu tādu veidošanu. Redzams, cik daudz šādā veidā "panāk" musulmaņi. Mēs nedzīvojam laikmetā, kad ar šādu darbību kaut ko labu varētu panākt.

Aloizs Leonkins  30.05.2006 09:02:04
Kas ie partiju programmas? Skaisti vārdi, kas tiek aizmirsti tūlīt pēs ievēlēšanas. Manuprāt, galīgi garām ir pašreizējā daudzpartiju sistēma. Neesmu arī ,,stingrās' rokas piekritējs, bet domāju, ka pilnīgi pietiktu ar divām partijā, viena valda, otra opozīcijā kritizē valdošo un dara visu, lai nakošreiz ievēlētu viņus. Bet pats galvenais, vēlētājiem būtu vieglāk izlemt. Tagad tik daudzas balsis tiek atdotas pa tukšo.

Ruta Leikuma  03.07.2006 17:07:25
Esmu lepna par latviešu tautu. Malači, spēj izdzīvot par visnecilvēcīgākajos apstākļos, kas skāra kaut vai mūsu mīļo dzimteni pēdējos 15 gados. Malči,latvieši spēja arī izrauties uz ārzemēm un nopemlīt iztiku sev un saviem tuviniekiem dzimtenē.

Grūtāk ir ar varas iegūšanu un paturēšanu pašmājās, jo visur ir "krugavaja oborona" no pret latviski noskaņotās publikas, kas tup pie naudas silītes.


Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Ignats, Virgīnija
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».