Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim


Nepadoties!
21.07.2007

Es brī­nos par lat­vie­šu ne­ti­cī­bu sa­viem spē­kiem un kal­pa kom­plek­su. Ap­ru­nā­jo­ties ar lat­vie­ti, var dzir­dēt, ka ne­kas ne­būs, iz­re­džu nav, arī lat­vis­kas Lat­vi­jas ne­bū­šot utt. No ku­rie­nes šā­da vai­ma­no­lo­ģi­ja? Pa­tie­sī­bā lat­vie­šu tau­ta ir tik stip­ra kā ne­kad pē­dē­jos seš­des­mit ga­dos. Ir ti­kai op­ti­mis­tis­ki jā­vei­do sa­va nā­kot­ne lat­vis­ku­ma vir­zie­nā. Dzird da­žus sa­kām, ka nu ir par vē­lu sap­ņot par lat­vis­ku­mu, jo AT­MO­DA ir pa­gā­ju­si. Tā ir de­ma­go­ģi­ja.

AT­MO­DAS sā­ku­mā lat­vie­šiem ne­bi­ja ne ze­mes­sar­dzes, ne ar­mi­jas, ne ANO at­bal­sta, ne starp­tau­tis­ko or­ga­ni­zā­ci­ju kon­tak­ti. To­ties te bi­ja OMON un pa­dom­ju ar­mi­ja. Pa šiem Lat­vi­jas ne­at­ka­rī­bas ga­diem Krie­vi­ja ir kļu­vu­si vēl na­ba­gā­ka, de­gra­dē­tā­ka un vā­jā­ka mi­li­tā­rā zi­ņā. Tā ir mo­rā­li sa­grau­ta tie­ši mil­zī­go Če­če­ni­jas ka­ra zau­dē­ju­mu dēļ. Atom­ze­mū­de­ne «Kur­ska» tam pie­li­ka vēl vie­nu pun­ktu, bet šā­du pun­ktu būs vēl un vēl, līdz Krie­vi­ja sa­bruks vai liks pie ma­las im­pē­ris­kās am­bī­ci­jas. Krie­vi­jai bez Če­če­ni­jas un vi­sa Kau­kā­za ir vēl vie­na mil­zī­ga pro­blē­ma. Tā ir Si­bī­ri­ja. Si­bī­ri­ja aiz­ņem trīs ce­tur­tda­ļas Krie­vi­jas te­ri­to­ri­jas, bet ta­jā dzī­vo ti­kai ap trīs­des­mit mil­jo­nu ie­dzī­vo­tā­ju, ku­ru skaits vēl sa­rūk. Tur­pi­no­ties šā­dai ten­den­cei, Si­bī­ri­ja pa­liks ne­ap­dzī­vo­ta un no­nāks Ķī­nas un Ja­pā­nas ie­tek­mē. Jau ta­gad Si­bī­ri­jā dzī­vo ne­le­gā­li ap piec­iem mil­jo­niem ķī­nie­šu. Pa­tie­so ķī­nie­šu skai­tu Si­bī­ri­jā ne­viens ne­zi­na.

Ņe­mot to vi­su vē­rā, lat­vie­šiem jā­būt op­ti­mis­tiem un ga­ta­viem, ja va­ja­dzīgs, iz­iet ie­lās vai kā ci­tā­di ap­stā­di­nāt ci­vī­lo­ku­pan­tu uz­spies­to na­tu­ra­li­zā­ci­ju un muļ­ķī­go Valsts va­lo­das li­ku­mu. jā­piep­ra­sa ANO iz­strā­dāt plā­nu, kā vien­kār­šāk un ēr­tāk brīv­prā­tī­gi re­pat­ri­ēties ci­vī­lo­ku­pan­tiem.

Gus­tavs Brun­tkalns


Komentāri
Leonards Inkins  22.07.2007 10:04:21
Lai būtu optimists ir jābūt cerībai, lai būtu cerība - jābūt vēlmei... Vai ir vēlēšanās būt latvietim un šī vārda izpratne neaprobežojas tikai ar prasmi šai valodā sazināties?

Alvils  22.07.2007 13:05:24
"Kalpa komplekss" veidojas, ja cilvēks ir pārāk norūpējies par savu materiālo stāvokli un nav pārliecināts, ka arī grūtākos laikos spētu nodrošināt sevi ar iztiku. Mūsdienās ir ļoti daudz "vadības zinātņu speciālistu", kuri patiesībā neko citu, kā "vadīt", nejēdz. Tie ļoti labi saprot, ka, apstākļiem mainoties, var izrādīties, ka viņi vairs nevienam nav vajadzīgi. Šādi cilvēki ir ļoti apmierināti ar status quo un nevēlas pārmaiņas - tāpēc meklē, kā "pamatot" savus uzskatus. Arguments par to, ka "tāpat jau nekas nemainīsies", ir viņiem ļoti ērts.Aivars Linkevics  23.07.2007 16:38:46
viss mainaas,bet leeni un tiem smadzenu cakareetaajiem nebuus piedoschanas nekad!
Lai Peerkons tos nosper,lai jods tos parauj!!!!
Esmu Latvietis ,nacionalists ,spiests noskatiities,kaa sveschais cirvis:cert un cert,bet ticiiba veel nav zudusi,ka viss izgaisiis,kaa riebiigs murgs-zelta vaardi,bet mums paschiem ar rokas jaapieliek!
Ar taisnu muguru uz priekschu!!!LAIKS NEGAIDA!


Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Antis, Antons
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».