Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Iespējas tikties ar biedrības vadību

Kas valda valodu, valda prātu


Nepieļausim, mūžam nepieļausim...
02.09.2007

Mel­ni mū­su tau­tas aiz­gā­ju­šie ga­di. Mel­na šo­die­na. Nakts. Rīts – tā­pat. Mel­ni kun­gi, mel­nas dā­mas Augst­ā na­mā mel­nus me­lus maļ.

Mel­nā ze­me aizau­gu­si mel­niem krū­miem. Mel­nus sāp­ju zie­dus brī­ves cī­nī­tā­jiem va­ra se­jā sviež.

Mel­na bēr­nī­ba ir mū­su bēr­niem. Mel­na jau­nī­ba un brie­dum­laiks.

Mel­nas, naf­tas, mēs­lu sa­gan­dē­tas, upes. Ce­ļu as­falts mel­nām bed­rēm sēts. Mel­nas la­mas skan ik die­nas mū­su ie­lās. Meln­bār­dai­ni ie­rēd­ņkun­gi ļau­dis mel­nā na­ba­dzī­bā dzen.

Mel­ni val­do­ņi un vi­ņu pa­kal­pi­ņi mel­niem me­lu so­lī­ju­miem vē­lē­tā­jus krāpj. Tie, kas ag­rāk bi­ja asins­sār­ti, ta­gad smo­kin­gtēr­pos mas­kē­jas.

Arī vi­ņu dvē­se­les un sir­dis, tā­pat prāts ir mel­nas krā­sas triepts. Sār­tās ko­mu­nis­ma sau­les vie­tā šo­dien mel­nā Ei­ro­pa uz mū­su tē­vu zem­i nāk.

Nāk ar no­zie­dzī­bu. Kontra­ban­du. Nā­ves kai­tēm. Fil­mām, grā­ma­tām, kas var­mā­cī­bu pauž. Pre­tda­bis­ku iz­vir­tī­bu «spe­ci» mūs ar pre­ses rak­stiem, ek­rān­tri­kiem «eiro­pis­ki» mā­cīt sāk.

Di­žie lau­pī­tā­ji, arī «tau­tas kal­pi» – tie­vie, res­nie, mīk­stie, ma­tai­nie, plik­gal­vji un sa­fri­zē­tas dā­mas – muld par li­ku­miem, tiem pa­ši uz­spļau­jot.

Rauj un rij, «prih­va­ti­zē» bez sā­ta. Vi­ņu al­ka­tī­bai ga­la nav.

Kaut reiz tau­ta teik­tu sa­vu vār­du. Ci­tā­di vēl ap­rīs Dau­ga­vu.

Var jau būt, ka tau­tas Lik­teņ­upe, uz tās cel­tās gais­mas ne­sē­jas, trans­for­ma­to­ri un elek­trī­bas sta­bi rīk­lē ie­sprū­dīs un kun­gi aiz­rī­sies...

Lai reiz Lat­vi­ja no pos­ta aug­šām cel­tos, mums, kas vi­ņu mī­lam, jā­sa­deg. Jā­mirdz gais­mā sar­ka­nā un bal­tā – krā­sās, kā­das lat­vju svē­tā ka­ro­gā.

Ne­bai­die­ties, zem­kop­ji un ci­ti dar­ba rū­ķi! Ne­bai­die­ties arī sirm­gal­vji. Triek­sim el­lē mel­nos mīkst­mie­šus un dē­les. Bal­ta sau­le lai pār tē­vu zem­i aust.

Gai­šām mā­jām, pil­sē­tām un cie­miem, dru­vām, diev­na­miem un ļau­žu dvē­se­lēm – vi­sam jā­pie­dzimst un bal­tam jā­izaug šai zem­ē. Zem­ē, ku­rai vārds ir – MĀ­TE LAT­VI­JA.

Sar­gā­sim ik die­nas vi­ņu. Cī­ņā ie­sim, ja būs va­ja­dzīgs. Ne­pie­ļau­sim, mū­žam ne­pie­ļau­sim, sa­vu MĀ­TI mel­nā lī­ķa autā tīt!

Egils Bauzis

Komentāri
Māris Linde  19.09.2007 10:41:09
Lai tautai būtu nākotne, nepieciešama tās vienotāja ideja un vadonis, kas to iemieso. Mūsu varturi cenšas izdzēst no jaunatnes apziņas vēsturi, kuŗa mūs māca un rāda piemērus kā vajag mīlēt dzimteni. Tāpēc mūsu katra uzdevums ir skolu nepadarīto paveikt pašiem!


Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Amanda, Amanta, Kaiva
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».