Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Būt latvietim

Kas valda valodu, valda prātu

Iespējas tikties ar biedrības vadību


1984. — 2000. gads (No Anniņas pastāstiem)
04.10.2007

Tik­ko bi­ja no­brā­zu­šies lie­lās un lik­te­nī­gās Tre­šās At­mo­das vē­ji, kad di­rek­tors un TF ini­ci­ators ie­ne­sa zā­lē ek­rā­nu un sa­pul­ci­nā­ja sa­vus pa­do­tos.

Fil­ma pēc Or­ve­la ro­mā­na «1984. gads». Nu pa­ši par­ti­jas un va­dī­bas pār­stāv­ji, īpa­ši tie, kas tei­cās Lat­vi­jas ka­ro­gus bē­ni­ņos slē­pu­ši, rā­dī­ja, kā­dā ga­ra kro­plī­bā un ne­brī­vē mēs esam dzī­vo­ju­ši. Pa­tie­sī­bas mi­nis­tri­ja un Lie­lā Acs, kas vi­sus uz­rau­ga pat mī­les­tī­bas gul­tā.

Un nu... ir pa­gā­ju­ši ga­di un gri­bas jau­tāt – vai nu tā ir, ka šī fil­ma bi­ja par pa­do­mi­ju? Vai te nav kā­da kļū­me?

Sko­lā rit ates­tā­ci­ja. Ap gal­du saim­nie­cis­kais per­so­nāls –ap­ko­pē­jas, sar­gi, da­to­ri­ķi, sēt­nie­ki.

– Ja kāds svešs nāk pa dur­vīm, ko jūs da­rāt? – iz­glī­tī­bas pār­val­des sis­tē­mā ro­tē­jo­šā dā­ma vai­cā.

– Nu, – pa­ze­mī­gi at­bild ve­cā­ka, in­te­li­ģen­ta kun­dze, – es jau­tā­ju, ko jūs mek­lē­jat, pie kā ie­siet...

(– Ņe­mu asu dun­ci un, sau­kda­ma «stāt!» drā­žos pre­tī, – pie se­vis ko­men­tē An­ni­ņa.)

– Un kur jūs lū­dzu ņe­mat zie­pes, pul­ve­rus? – ek­sa­mi­nē­tā­ja vai­cā tā­lāk.

– Nu, pie Da­ces, – ap­mul­su­si at­bild ap­ko­pē­ja.

Ro­tē­jo­šā dā­ma līdz­jū­tī­gi ap­vai­cā­jas:

– Un kas, lū­dzu, ir Da­ce?

– Un jūs, – vi­ņa vēr­šas pie sēt­nie­ka, – ar ko jūs no­vā­cat ru­de­nī kri­tu­šās la­pas?

Tā­dā ga­rā jau­tā­ju­mi tur­pi­nās. Kā­du brī­di An­ni­ņa ne­var sa­prast, kas no­tiek. Sā­ku­mā vi­ņai nāk smiek­li un kat­ram at­bil­dē­tā­jam vi­ņa klu­sī­bā vel­tī sa­vu at­bil­des va­ri­an­tu un ko­men­tā­rus.

Un tad sa­prot: šiem pa­dzī­vo­ju­ša­jiem cil­vē­kiem, kas da­žā­du ap­stāk­ļu dēļ, vis­bie­žāk iz­mi­sī­gi ma­zās pen­si­jas dēļ, veic vien­kār­šo, pri­mi­tī­vo dar­bu, pra­sa to iz­skaid­rot, it kā ru­nātu ar bēr­niem vai dre­sē­tiem pēr­ti­ķiem.

Kaut kur (var­būt kā­dā ār­zem­ju «ko­man­dē­ju­mā»?) dā­ma ap­gu­vu­si šo brī­niš­ķī­go mā­ku ap­ieties ar cil­vē­kiem kā lie­tām vai ro­bo­tiem, kaut kur ta­ču ga­ta­vo un ap­mā­ca šos maz­at­tīs­tī­tas tau­tas (ko mū­su iz­glī­tī­bas sis­tē­ma pār­me­tu­si pār bor­tu?) pār­rau­dzī­tā­jus...

Bet var jau būt, ka tā arī nav. Var­būt pa­dom­ju sis­tē­mas ra­dī­ta­jās maz­ie­til­pī­ga­jās gal­vi­ņās uz mū­žu tā sa­jau­cies Ko­mū­nis­tis­kās par­ti­jas ma­ni­fests ar Bri­se­les in­struk­ci­jām, ka pie kā­das jē­gas var tikt, ti­kai zā­lī­ti ie­rau­jot?

Vi­sā ša­jā ha­osā skaidrs pa­liek ti­kai viens – pli­kos gul­tā ne­viens vairs ne­uz­rau­ga, īpa­ši, ja vi­ņi ir vie­na dzi­mu­ma.

G. Jaunzeme


Komentāri
Alvils  05.10.2007 13:58:29
Un kā būtu ar šādu te izmantošanu: http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid#Human_implants

Īsumā latviski: cilvēkos implantē miniatūru mikroshēmu ar raidītāju, tā iegūstot iespēju (potenciāli) jebkurā laikā noskaidrot cilvēka atrašanās vietu. Esmu dzirdējis, ka ASV tādus implantē cietumniekiem, bet esot arī plāni kādreiz nākotnē tos implantēt visiem ASV pilsoņiem. Terorisma draudu dēļ...

Lielais brālis tevi vēro.

Leonards Inkins  05.10.2007 21:20:43
Tehnika ir attīstījusies un vairs nav nepieciešams fizisks implants, ar TV, datoru, internetu, izklaides pasākumu un citu ietekmes un pakļaušanas līdzekļu palīdzību mūs pataisa par paklausīgiem lielā brāļa implantiem.


Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Ariadne, Eleonora
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».