Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Kas valda valodu, valda prātu

Būt latvietim

Iespējas tikties ar biedrības vadību


Latvieši Latvijā un pasaulē
13.11.2007

Ap­ko­po­jot īsas zi­ņas par lat­vie­šiem pa­sau­lē, iz­rā­dās, ka lat­vie­ši ir vis­pār cie­nī­ja­ma, at­zī­ta nā­ci­ja. ASV ne­esot ne­vie­nas augst­sko­las, ku­rā vis­maz viens pro­fe­sors ne­bū­tu lat­vie­tis. Sta­ļi­na re­žī­ma uz Si­bī­ri­ju un Tā­la­jiem Aus­tru­miem de­por­tē­tie lat­vie­ši at­ne­sa tur dzī­vo­jo­ša­jiem jaun­u, ne­re­dzē­tu kul­tū­ru, kār­tī­bu, strā­dī­gu­mu. Nā­cies dzir­dēt, ka vie­tē­jie tur, Si­bī­ri­jā, brī­nī­ju­šies, ka lat­vie­ši pie sa­vām dzī­ves vie­tām audzē pu­ķes, jau­tā­ju­ši, kam tas va­ja­dzīgs, bet, kad pu­ķes uz­zie­dē­ju­šas, prie­cā­ju­šies, ka skais­ti gan. Nā­ka­mā ga­dā da­ži vie­tē­jie arī sā­ku­ši pu­ķes audzēt.

Zi­not lat­vie­šu po­ten­ci­ālās spē­jas, kļūst skum­ji, ka lat­vie­tis Lat­vi­jā ir ra­dī­jis šajos it kā ne­at­ka­rī­bas ga­dos tā­du stā­vok­li, kāds nu tas šo­dien ir. Uz ko var ce­rēt? Lat­vie­tim bei­dzot jā­sap­rot, ka jā­iz­beidz ir šķel­ša­nās dau­dzās sī­kās par­ti­jās. Vi­sām eso­ša­jām bū­tu jā­ap­vie­no­jas blo­kos: dau­dzām ta­ču prog­ram­mas ļo­ti līdz­īgas. Op­ti­mā­lā va­ri­an­tā bū­tu kā­di čet­ri blo­ki, kas dar­bo­tos katrs sa­vā spe­ci­fis­kā jo­mā. Pa­ma­ta bloks va­rē­tu būt tas, ku­ra gal­ve­nā rū­pe ir par nā­ci­jas sa­gla­bā­ša­nu, pas­tā­vē­ša­nu, uz­plau­ku­mu. Šo­brīd tā­da po­li­tis­kā spē­ka starp va­rā eso­ša­jiem nav. Tam pa­kār­tots va­rē­tu būt taut­saim­nie­cī­bas bloks, ku­ra gal­ve­na­jai rū­pei jā­būt no­dro­ši­nāt tau­tai ie­spē­jas celt sa­vu lab­klā­jī­bas lī­me­ni. Nā­ka­ma­jā blo­kā bū­tu strād­nie­ku in­ter­ešu aiz­sar­dzī­ba, aiz­stā­vī­ba. Šo­dien vien­kār­šais strād­nieks ir pil­nī­gi ne­aiz­sar­gāts. Dar­ba de­vē­ji, tos­tarp arī lat­vie­ši, var ne­so­dī­ti pra­sīt strā­dināt līdz pē­dē­jam spē­ku iz­sī­ku­mam. Šī ten­den­ce ir bīs­ta­ma nā­ci­jas pas­tā­vē­ša­nai, jo tās re­zul­tā­tā strād­nie­ki ātr­āk «no­lie­to­sies» un ne­kas tos vairs ne­va­rēs «piecelt». Ce­tur­tā jo­ma ir tie­sis­kums, iek­šē­jā un ār­ējā aiz­sar­dzī­ba. Ne­drīkst būt val­stī tā, ka in­di­vīds vai kāds gru­pē­jums ar veik­lām ma­hi­nā­ci­jām bez dar­ba kļūst ļo­ti ba­gāts un ka par to so­da ļo­ti at­šķi­rī­gi vai to ne­da­ra vis­pār. Kā tas, pie­mē­ram, ir ar dau­dziem pa­zu­du­ša­jiem mil­jo­niem, ban­ku «Bal­ti­ja», da­žā­diem fon­diem, kas ap­krā­pa lēt­ti­cī­gos un pēc tam lik­vi­dē­jās, «pa­zu­da». Par vi­sām šīm lie­tām ne­bū­tu jā­mek­lē at­se­viš­ķi vai­nī­gie, bet jā­tie­sā vi­si tie, kas šā­du sis­tē­mu val­stī ra­dī­ja un ļā­va tai dar­bo­ties. (Tā dar­bo­jas ne­trau­cē­ti vēl jo­pro­jām.)

Ir pa­mats se­ci­nāt, ka šo­die­nas lat­vie­tim na­ci­onāl­pat­ri­otis­kās jū­tas pret sa­vu val­sti un tau­tu ir bīs­ta­mi zem­ā lī­me­nī. Pie­mē­ram, at­ro­das ta­ču tā­di, kas ar mie­ru par nie­ka gra­šiem iz­tir­got ār­zem­nie­kiem mū­su na­ci­onā­lās ba­gā­tī­bas, pat zem­i. Lat­vie­ši, ap­zi­nie­ties, kā­das tam būs se­kas: mēs ta­ču kļū­sim sa­vā Tēv­ze­mē par ver­giem tiem «bie­za­jiem», kas būs no­pir­ku­ši mū­su na­ci­onā­lās ba­gā­tī­bas! Ja arī pa 50 oku­pā­ci­jas ga­diem esam kļu­vu­ši tik dum­ji, ka ne­pro­tam sek­mī­gi ap­saim­nie­kot sa­vu te­ri­to­ri­ju, ne­pro­tam pa­ši sev sa­ra­žot pār­ti­ku, tad ēdī­sim to lē­to im­por­ta mar­ga­rī­nu, īpa­ši nein­te­re­sē­jo­ties par tā ķī­mis­ko sa­stā­vu, ēdī­sim tos im­por­ta ga­ļas pro­duk­tus, ce­rot, ka lai­mē­sies ne­uz­kost govju tra­kum­u vai di­zen­tē­ri­ju! Bet ne­pār­do­sim sa­vu zem­i! Lai tur aug kaut ti­kai ne­zā­les. Gan jau ar lai­ku dzī­ve ie­mā­cīs, var­būt pat pie­spie­dīs to pras­mī­gi ap­saim­nie­kot.

Saim­nie­ko­ša­nā viss at­ka­rīgs no augst­ākās pa­šu vē­lē­tās po­li­tis­kās va­dī­bas.

Kā glābt lat­vie­ti, kā na­ci­onāl­pat­ri­otis­kiem spē­kiem gūt pa­nā­ku­mus? Tur, kur na­ci­onāl­pat­ri­otis­kiem spē­kiem ir kaut ma­zā­kā ie­spē­ja gūt pa­nā­ku­mus vē­lē­ša­nās, tā jā­iz­man­to un ie­vē­lē­ša­nas ga­dī­ju­mā vi­siem ko­pā jā­tur­pi­na cī­ņa par nā­ci­jas un valsts uz­plau­ku­mu Me­to­des? Tā jau ir at­se­viš­ķa rak­sta tē­ma.

Ed­munds Mer­tens


Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Antis, Antons
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».