Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Vēlies pievienoties?

Būt latvietim

Iespējas tikties ar biedrības vadību


Garīguma spēks
20.01.2008

Dievs ra­dī­ja cil­vē­kus, ra­dī­ja vi­ņiem ļo­ti skais­tu, daudz­vei­dī­gu pa­sau­li, lai tie ie­tu pa ga­rī­gu­ma at­tīs­tī­bas ce­ļu un pa­lī­dzē­tu Die­vam. Se­nat­nē cil­vē­ki uz­tu­rē­ja arī sa­ka­rus ar Die­va de­be­su val­stī­bu. Ie­spē­jams, ka uz ci­tām ap­dzī­vo­tām pla­nē­tām pār­sva­rā ir ti­kai ma­te­ri­āli augs­ti at­tīs­tī­tas ci­vi­li­zā­ci­jas.

Ga­rī­gums ir vi­sa pirm­sā­kums, un tam pie­mīt liels Die­va dots spēks. Mums zi­nā­mās ga­rī­gu­ma iz­paus­mes ir: Ga­ra, dvē­se­les, sirds­ap­zi­ņas, do­mu un ru­nas jeb vār­da spēks. Ti­kai tad nāk fi­zis­kais, ma­te­ri­ālās da­bas spēks.

Ga­ra, dvē­se­les un sirds­ap­zi­ņas spēks ir vēl maz ap­zi­nāts. Pa­rei­zāk sa­kot, stip­ri aiz­mirsts, ko zi­nā­ja mū­su vie­die sen­či. Tā ir augst­ākā sfē­ra.

Mū­su pil­nā rī­cī­bā ir do­mu un vār­du spēks, ko mēs vā­ji iz­man­to­jam, bet ko la­bi iz­prot un iz­man­to mel­nie spē­ki.

Kon­cen­trē­ti, pas­tā­vī­gi rai­dot do­mas at­tie­cī­gā vir­zie­nā, it se­viš­ķi uz ga­rī­gi vi­du­vē­ji at­tīs­tī­tiem cil­vē­kiem, ko mēs uz­ska­tām par nor­mā­liem, ar vi­ņiem var ma­ni­pu­lēt. To ie­ro­be­žo­ti da­ra hip­no­ti­zē­tā­ji un eks­tra­sen­si.

Bet, ja dau­dzi cil­vē­ki ne­at­lai­dī­gi, kon­cen­trē­ti do­mā vie­nā vir­zie­nā, uz vie­nu dzī­vu sub­jek­tu vai pat to gru­pu, pie­mē­ram, valsts va­ru, tad to var pie­spiest dar­bo­ties tau­tai va­ja­dzī­gā vir­zie­nā. Pat at­kāp­ties no va­ras!

Ir zi­nāms, ka do­mu spēks, arī naids ma­te­ri­ali­zē­jas un pār­iet fi­zis­kā spē­kā. Un tā­pēc nav brī­nums, ka pa­sau­lē ra­dīts liels, sa­mē­rā lēts, vi­sap­tve­rošs tele­vī­zi­jas tīkls, lai ma­ni­pu­lē­tu ar cil­vē­ku do­mām, prā­tiem at­tie­cī­ga­jai va­rai vē­la­mā vir­zie­nā.

Tie­ši tam arī ra­dī­ta tuk­šo se­ri­ālu no­mā­co­šā ma­sa, dvē­se­li, prā­tu iz­tuk­šo­jo­ša grau­jo­ša «mū­zi­ka». Arī ci­ti ma­su dez­in­for­mā­ci­jas lī­dzek­ļi, at­zī­ti par pa­sau­les ce­tur­to va­ru, strā­dā var­tu­riem vē­la­mā vir­zie­nā ar vār­du spē­ku. Bet lai­kam vār­du spēks ir ot­ra lie­lā­kā pa­sau­les va­ra.

Cil­vē­ki, rē­gu­lā­ri ska­to­ties TV se­ri­ālus un līdz­īgas pār­rai­des, ne­do­mā vairs par sa­vām un tau­tas pro­blē­mām un to ri­si­nā­ju­miem. Bet, ja do­mā, tad sek­li, bez­spē­cī­gi, neie­dar­bī­gi. Tā­di cil­vē­ki do­māt lie­lās ka­te­go­ri­jās nav spē­jī­gi, kļūst ga­rā gļē­vi. Vi­ņu la­bo do­mu un rūp­ju uz­plaik­snī­ju­mi ir re­ti un vār­gi.

Ja vār­du, tai skai­tā rak­stu spē­ku, eso­šās va­ras var stip­ri ie­ro­be­žot un pat aiz­liegt, lie­to­jot re­pre­si­jas, tad do­mu spē­ku, kas ir vār­du pirm­sā­kums, ne­var ie­ro­be­žot ne­vie­na va­ra. Tā­tad do­mu spē­ku var iz­man­tot eso­šo tau­tai ne­lab­vē­lī­go va­ru spē­cī­gai ie­spai­do­ša­nai. Ar tau­tas pas­tā­vī­gām kon­cen­trē­tām do­mām. Pat ie­spē­jams pie­spiest at­kāp­ties no va­ras. Bet tad tau­tas do­mu spē­kam jā­būt vie­no­tam. Se­viš­ķi pa­nā­ku­mi bū­tu Jā­ņu va­ka­rā, pie uguns­ku­riem vi­sā Lat­vi­jā. Tad tau­tas do­mu spē­kam pie­vie­no­tos arī sen­ču dvē­se­ļu un ga­ra spēks, ja tos pa­lūdz. Arī mū­su ve­ļi var nākt pa­lī­gā.

Mū­su sen­ču svē­to zīm­ju spēks – Pēr­ko­na krusts, Uguns­krusts, Lai­mas zī­me, Krus­tu krusts, dzī­vī­bas zī­me u.c.* Die­va ga­rī­gās aiz­sar­gbar­je­ras, De­be­su in­for­mā­ci­ja, Die­va Pa­do­mi – viss pie­der pie ga­rī­gu­ma spē­ka.

Cī­nī­si­mies par lat­vie­šu tau­tu, par sa­vu bēr­nu un tau­tas nā­kot­ni gal­ve­no­kārt ar ga­rī­gu­ma spē­ku, ko Dievs mums ir dā­vā­jis.

V. Li­niņš

* Mū­su di­žās sen­vēs­tu­res, va­ro­nī­go vi­dus­lai­ku un jaun­āko lai­ku vēs­tu­res pa­reizs at­spo­gu­ļo­jums. Iz­ce­ļot un go­di­not mū­su tau­tas va­ro­ņus, pie­aici­not vi­ņu va­ro­nī­gās dvē­se­les pa­lī­dzēt tau­tai at­dzimt un iz­dzī­vot.

Mū­su tau­tas na­ci­onā­lo au­to­ru na­ci­onā­lās mū­zi­kas un dzies­mu spēks, kas spēj sa­graut vien­al­dzī­bas mū­rus.


Komentāri

Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Ariadne, Eleonora
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».