Latvietis

Autorizācija
Lietotājs:
Parole:
 
 

Būt latvietim

Vēlies pievienoties?

Iespējas tikties ar biedrības vadību


Vai diskriminācija?
26.11.2008

Pirms da­žām die­nām au­to­bu­sā man bla­kus di­vas sie­vie­tes sa­ru­nā­jās. Krie­vis­ki. Es vi­ņām ne­pie­vēr­su uz­ma­nī­bu, ti­kai kār­tē­jo rei­zi pie se­vis no­do­mā­ju, cik reti Rī­gā var dzir­dēt lat­vie­šu va­lo­du.

Vie­nai no sie­vie­tēm un man ār­ā bi­ja jā­kāpj vie­nā pie­tu­rā. Vi­ņa man pa­lū­dza iz­celt so­mu. Krie­vis­ki. Kad es at­bil­dē­ju: «Jā, pro­tams,» vi­ņa man pa­tei­cās un skaid­rā lat­vie­šu va­lo­dā tur­pi­nā­ja sa­ru­nu par jau­nat­nes un ve­cā­kās pa­audzes at­tie­cī­bām. Vi­ņa bi­ja lat­vie­te. Es ne­ju­tos īpa­ši pār­steigts, jo šī ne­bi­ja pirm­ā tā­da rei­ze. To­mēr tas man li­ka aiz­do­mā­ties.

Tā kā es­mu ak­tīvs in­ter­ne­ta lie­to­tājs, ne­re­ti ie­ska­tos por­tā­los, kas at­ro­das Lat­vi­jā, bet ir krie­vu va­lo­dā (no tā ne­var iz­vai­rī­ties, ja in­ter­ne­ta ie­spē­jas vē­los iz­man­tot pēc ie­spē­jas efek­tī­vāk). Es ne­va­ru pa­likt vien­al­dzīgs, la­sot krie­vu tau­tī­bas cil­vē­ku ko­men­tā­rus, kas pār­sva­rā ir par krie­vu pro­blē­mām Lat­vi­jā. Ko­men­tā­ros ne­re­ti jau­šams tāds naids un ag­re­si­vi­tā­te, ka at­se­viš­ķu ko­men­tē­tā­ju iz­tei­ku­mus (drau­dus), ka Lat­vi­ja va­rē­tu kļūt par ot­ro Ma­ķe­do­ni­ju, es pat sā­ku uz­tvert no­piet­ni... Pa­vi­sam ne­sen kādā krieviskā por­tā­lā es iz­la­sī­ju kā­da sa­šu­tu­ša krie­va ko­men­tā­ru, ku­rā viņš iz­tei­cās, ka Lat­vi­jā ir ge­no­cīds pret krie­viem un krie­vu kul­tū­ru, ka krie­vus pa­ze­mo­jot un ka Lat­vi­jā sa­gan­dē krie­vu dzī­vi... un ci­ti ko­men­tē­tā­ji tam pie­kri­ta...

Lat­vi­ja ir ne­at­ka­rī­ga valsts. Lat­vi­ja ir lat­vie­šu dzim­te­ne, vie­nī­gā vie­ta pa­sau­lē, kur lat­vie­šu va­lo­da ir valsts va­lo­da, kur rū­pē­jas par lat­vie­šu kul­tū­ru. Vai tā ir kā­da cil­vēk­tie­sī­bu pār­kāp­ša­na? Vai lat­vie­šiem nav tie­sī­bu uz sa­vu val­sti, va­lo­du un kul­tū­ru? Vai mums nav tie­sī­bu rū­pē­ties un cen­sties sa­gla­bāt šīs vēr­tī­bas? Lat­vi­jas krie­vi ne­pār­trauk­ti sū­dzas par vi­ņu cil­vēk­tie­sī­bu pār­kā­pu­miem, un, pro­tams, Ei­ro­pā at­ro­das dzir­dī­gas ausis. Un tad Lat­vi­jai jā­klau­sa vi­sā­du Stū­lu pa­mā­cī­bām, jā­veic iz­mai­ņas li­ku­mos utt. Vai kā­du uz­trauc lat­vie­šu tie­sī­bas? Vai tas nav cil­vēk­tie­sī­bu pār­kā­pums, ja pil­so­nim sa­vā val­stī, dzim­te­nē nav ie­spē­jams ie­gūt piln­vēr­tī­gu iz­glī­tī­bu sa­vā dzim­ta­jā, valsts va­lo­dā (kā tas ir daudz­viet Lat­ga­lē)? Vai tas nav cil­vēk­tie­sī­bu pār­kā­pums, ja lat­vie­tim sa­vā zem­ē lieg­ta ie­spē­ja brī­vi paust sa­vu vie­dok­li (ci­tā­di var ga­dī­ties, ka vi­ņu sa­gai­dīs fi­zis­ka iz­rē­ķi­nā­ša­nās vai, pie­mē­ram, at­lai­dīs no dar­ba)?

Ma­ni uz­trauc ma­nas dzim­te­nes, ma­nas tau­tas un ma­nas va­lo­das nā­kot­ne. Mū­su dzim­te­nes, mū­su tau­tas un mū­su va­lo­das nā­kot­ne. Man ir sa­jū­ta, ka lat­vie­šu va­lo­dai Lat­vi­jā ir otr­šķi­rī­ga lo­ma. Es dzī­vo­ju Pie­rī­gā un dro­ši va­ru ap­gal­vot, ka šeit un Rī­gā nav ne­kā­das «krie­vu mi­no­ri­tā­tes» dis­kri­mi­nā­ci­jas. Es klau­sos piec­as ra­dio­sta­ci­jas, ku­rās do­mi­nē krie­vu va­lo­da, es va­ru ska­tī­ties se­šus TV ka­nā­lus krie­vu va­lo­dā (sa­lī­dzi­nā­ju­mam: ti­kai LTV1 vi­si rai­dī­ju­mi, fil­mas un se­ri­āli ir lat­vie­šu va­lo­dā vai ir tul­ko­jums), arī pre­ses ki­os­kos, man šķiet, laik­rak­stu krie­vu va­lo­dā ir vai­rāk, bie­ži vien man ne­pie­cie­ša­mā pro­fe­si­onā­lā li­te­ra­tū­ra ir pie­eja­ma ti­kai krie­vu vai an­gļu va­lo­dā. Un vēl – cik rei­žu gan man ir nā­cies sa­skar­ties ar pri­vāt­uz­ņē­mu­miem, ku­ros at­sa­kās ma­ni ap­kal­pot lat­vie­šu va­lo­dā. Arī iz­sau­cot san­teh­ni­ķi vai elek­tri­ķi, man jā­rē­ķi­nās, ka sa­ru­na no­tiks krie­vu va­lo­dā. Ja es at­sa­cī­šos ru­nāt krie­vis­ki – cie­tī­šu vie­nī­gi es.

Par vie­nu no lie­lā­ka­jām pro­blē­mām lat­vis­kās vi­des sa­gla­bā­ša­nā es uz­ska­tu da­to­rus un in­ter­ne­tu. In­ter­ne­tā ļo­ti maz in­for­mā­ci­jas at­ro­da­ms lat­vie­šu va­lo­dā. Lie­lā­kā da­ļa la­pu, ku­ru ad­re­ses bei­dzas ar. lv, ir krie­vu va­lo­dā, ne­re­ti tās ne­maz nav ie­spē­jams iz­la­sīt, kā arī ir la­pas, kas sa­tur pre­tval­stis­ku un nai­dī­gu in­for­mā­ci­ju... Iz­ska­tās, ka tas ne­vie­nu nein­te­re­sē.

Lat­vi­jas Valsts, lat­vie­šu tau­tas un lat­vie­šu va­lo­das nā­kot­ne ir at­ka­rī­ga no mums, no ap­tu­ve­ni 1 mil­jo­na un 350 tūk­sto­šiem lat­vie­šu (Lat­vi­jā), mums šīs vēr­tī­bas ir jā­sag­la­bā un jā­no­sar­gā. Vai mēs to spē­sim? Vai mums pie­tiks spē­ka un ap­ņē­mī­bas?

Aigars Brudnis


Komentāri
Baiba  04.12.2008 18:27:48
Lai arī mazliet no tēmas tomēr atcerējos vienu raidījumu, kurā tante no Latgales stāstīja par sevi. Runāja ne jau tīri latgaliski, bet pierasti latviski ar tādu latgalisku piesitienu. Saprast varēja ļoti labi. Bet apakšā vienalga bija titri, turpretī gadās, ka titri "piemirstas" zem krieviski runājošo stāstiem televīzijā. Sīkums, bet tomēr...


Komentārus pievienot var tikai reģistrētie lietotāji. Lūdzam autorizēties (lapas kreisajā malā) vai reģistrēties.


Vārda dienas
Lolita, Vitolds
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
@latvietislv
 
  Versija 2.4.9. © 2005-2017 Biedrība «Latvietis». Visas šī darba tiesības aizsargātas.
Materiālu publicēšana bez saskaņošanas ar mājaslapas īpašnieku aizliegta. Jautājumu un ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar biedrību «Latvietis».